National Tempus / Erasmus+
Office in Ukraine

News Subcription

Enter your E-mail:

RSS Subcription

Polls

Як Ви ставитеся до Болонського процесу в Україні?

Важливо для команд проектів Темпус про ЄКТС!

Шановні проектні команди Темпус!

Запрошуємо уважно вивчити положення нового Закону України "Про вищу освіту" і запроваджувати відповідно нові положення під час реалізації проектів.

Для всіх проектів, що отримують фінансування ЄС програми Темпус IV за пріоритетом (головним чи допоміжним) Модернізація навчальних програм: обов'язкове урахування трициклової системи, запровадження ЄКТС: Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (з особливою увагою до компетентністного підходу і результатам навчання (competence-based approach and learning outcomes), механізмів забезпечення якості, рамок кваліфікацій, визнання диплому відповідно до рекомендацій Болонського процесу), та залучення потенційних роботодавців. Корисна література: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/zakhody-i-materialy.html

Під час проведення виїзного моніторингу проектів Темпус ми часто зустрічаємося з проблемою щодо використання Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, ЄКТС (англ. – ECTS) та компетентнісного підходу до розроблення навчальних програм / дисциплін. Зазначена проблема характерна для проектів типу «Модернізація навчальних планів і програм» і полягає в тому, що проектні команди в цілях проекту декларують розроблення навчальних програм / дисциплін на основі ЄКТС і мають зазначені цілі реалізовувати у тісній співпраці з європейськими університетами-партнерами в рамках обміну досвідом, а на практиці в багатьох випадках обмежуються формальним присвоєнням кредитів навчальній дисципліні / модулю. Звертаємо Вашу увагу, що надзвичайно важливо вивчати досвід Ваших партнерів по проекту та просити їх допомоги щодо запровадження ЄКТС, Ви маєте унікальну можливість ознайомитись з досвідом і запровадити його відповідно адаптуючи до наших реалій.

Корисні публікації:

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС): http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-rashkevych

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Глосарій 2014 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2014-r-onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhen-novoho-zakonu-ukrainy-pro-vyshchu-osvitu

(в руслі запровадження положень Закону України про вищу освіту і інструментів Болонського процесу).

Глосарій 2011 р. за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=80:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-2011-r

Розроблення навчальних програм (дисциплін / модулів) на основі компетентнісного підходу з використанням ЄКТС – в основі якої не кількість годин, закладених в один кредит, а результати навчання, досягнення яких передбачає певний обсяг навантаження студента в кредитах ЄКТС, – може реалізовуватися за таким алгоритмом.

1. Формування навчального плану бакалаврської / магістерської програми починається авторським колективом з визначення потреб: необхідності реформування / модернізації старого (за існуючою спеціальністю) або створення нового (введення нової спеціальності) навчального плану відповідно до вимог і запитів ринку праці та суспільного розвитку.

2. На основі аналізу вимог і запитів ринку праці та суспільного розвитку визначаються компетентності фахівця (профіль), які необхідно розвинути / сформувати в процесі навчання (з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), якщо така існує).

Обов’язково використовувати Національну рамку кваліфікацій для визначення базових компетентностей для відповідного рівня вищої освіти.

Під компетентністю (за Болонським процесом) розуміється динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, тобто інтегрована здатність особи до ефективної діяльності в професійній сфері та в суспільстві.

Наприклад: здійснювати планування; працювати у команді; виступати з ініціативами; приймати раціональні рішення; реалізовувати міжкультурне спілкування тощо.

3. Для визначення цілей навчального процесу компетентності формулюються як результати навчання.

Приклад:

Компетентність з планування формується у студента у процесі опанування кількох навчальних дисциплін / модулів, які передбачають такі результати:

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 1

Знати та розуміти підходи до побудови плану

Відрізняти першорядні та другорядні цілі діяльності, заходу

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 2

Знати відповідні нормативно-правові акти, інструкції, настанови, іншу документацію

Планувати заходи відповідно до наявних інструкцій, настанов

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 3

Розраховувати ресурси, необхідні та достатні для досягнення цілей і завершення запланованого

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 4

Планувати заходи, дії після критичної оцінки суперечливої інформації, що надійшла з різних джерел

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 5

Знати основи проектного менеджменту

Залежно від зміни обставин, вносити зміни до планів заходів, дій у процесі їх виконання

Результати навчання за навчальною дисципліною / модулем 6

Знати та розуміти інструменти для визначення ризиків

Планувати етапи дій, заходів з урахуванням ризиків, пов’язаних із невідомими обставинами

4. Після того, як компетентності та результати навчання визначені, авторський колектив, який розробляє навчальну програму, має «пов’язати» їх з навчальними дисциплінами / модулями, тобто вирішити:

- у межах якої навчальної дисципліни / модулю будуть отримані навчальні результати, спрямовані на формування певних компетентностей;

- яким має бути зміст навчальних дисциплін / модулів;

- скільки кредитів необхідно виділити студенту на навчальну дисципліну / модуль для того, щоб досягти запланованих результатів навчання.

Приклад:

Зв’язок між модулями, результатами навчання та компетентностями в навчальних програмах

Результати навчання за  навчальними дисциплінами / модулями  програми

Компетентності

А

Б

В

Г

Д

Є

Ж

З

Модуль 1

Результат навчання 1.1

Результат навчання 1.2

Результат навчання 1.n


ХХ
Модуль 2

Результат навчання 2.1

Результат навчання 2.2

Результат навчання 2.n

ХХ

Модуль 3

Результат навчання 3.1

Результат навчання 3.2

Результат навчання 3.n


Х
Х


Х

….

 5. Після завершення визначення кількості модулів і кількості кредитів, що виділяється студенту на кожен модуль відповідно до результатів навчання за цим модулем, відбувається розроблення навчально-методичного комплексу, зокрема:

- визначається стратегія досягнення результатів навчання;

- обираються належні підходи і методи навчання та оцінювання результатів по завершенні навчання за дисципліною / модулем;

- здійснюється розподіл часу між лекціями, практичними, лабораторними, семінарськими заняттями;

- визначається література тощо.

Для кращого опанування механізмів ЄКТС пропонуємо ознайомитися з Довідником користувача ЄКТС

(англійською мовою: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf),

а також з матеріалами семінарів:

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

 

Search on portal

ILID

ILIDlogo-w165

Institute for Leadership, Innovations and Development

Links

hair style model